Rehabilitació façanes a Palamós – Rehabilitem la teva façana

Necessites pintar la teva façana?

Contacta amb els millors professionals de la teva zona.

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES 2018

1. Objecte, condicions i finalitat de la subvenció La finalitat d’aquesta subvenció és fomentar la promoció d’obres de rehabilitació de façanes d’edificis del municipi de Palamós. Per això l’objecte d’aquesta subvenció és la concessió d’una ajuda econòmica que permeti sufragar, en part, el cost de rehabilitació de façanes als espais públics i dels elements que les componen. No seran objecte de subvenció les següents actuacions:

• Les que impliquin la demolició de la façana.

• L’execució d’obres i usos provisionals.

• Les que s’executin en els edificis, activitats o usos preexistents que, conforme a planejament, es trobin en situació de fora d’ordenació perquè resulten afectats de vialitat, places, espais lliures, dotacions i equipaments públics i, en general, els que estiguin subjectes, per raó de planejament, a expropiació, cessió gratuïta o enderrocament.

• Les actuacions que s’hagin executat sense haver obtingut prèviament la corresponent llicència d’obres o bé s’hagin executat contradient-la i/o estiguin incurses en expedient de disciplina urbanística.

• Les actuacions derivades de l’obertura d’un expedient de disciplina o ordre de fer.

• Les obres de rehabilitació i reforma integral, excepte les que en el moment de la sol·licitud de la llicència o comunicació presentin un pressupost desglossat per partides i amb preus unitaris de la intervenció a la façana, sempre que compleixin la resta de requisits d’aquesta convocatòria. Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i eventual i la vigència del qual s’estén a l’exercici en el qual sigui concedit. Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics. Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es troben en l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Palamós, aprovada per acord del Ple de data 12 d’abril del 2005, i publicada en el BOP número 137 de data 19 de juliol del 2005, així com a la seu electrònica de l’Ajuntament de Palamós. 2.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció. Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques, amb o sense personalitat jurídica (incloses les comunitats de propietaris i les comunitats de béns), que compleixin els requisits següents:

1. Siguin titulars d’immobles destinats principalment a habitatge, de fins a quatre habitatges, amb més de vint anys d’antiguitat i que no hagin estat rehabilitats en els darrers 10 anys, comptats amb relació a l’inici del període d’execució que abasta la present convocatòria.

2. Hagin sol·licitat i portat a terme alguna de les actuacions subvencionables següents en el període comprès entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018: a) Sanejament, reparació i pintat de la façana principal dels immobles, admetent-se de forma complementària que s’inclogui la reparació de cornises, element ornamentals, ràfecs i balcons.

b) Actuacions de reparació o substitució d’altres elements integrants de la façana, obertures, baranes, baixants, canals de recollida d’aigües, l’import de les quals podrà representar un increment de fins al 20 % de l’import de les actuacions descrites a l’apartat a).

3. Estiguin al corrent de pagament de totes les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Palamós. 4. Les persones beneficiàries d’aquesta subvenció estan obligades a adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, com són, entre d’altres, les següents: a) El respecte de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La igualtat de tractes de totes les persones, evitant qualsevol mena de discriminació i arbitrarietat en la presa de decisions.

d) La imparcialitat en la presa de decisions, amb garantia de les condicions necessàries per a una actuació independent i no condicionada per conflictes d’interessos.

e) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies i dels òrgans que dirigeixen.

f) El compromís general i directa per la qualitat dels serveis sota llur responsabilitat i el compliment dels drets dels usuaris.

g) La bona fe. h) El deure d’abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri algun dels supòsits d’abstenció que estableix la llei.

i) Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per raó de l’exercici de llurs competències.

j) Complir les obligacions pròpies en matèria de transparència que li siguin aplicables, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern. L’incompliment de les obligacions anteriors comportarà l’aplicació del règim sancionador previst als articles 76 a 90 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, transparència, accés a la informació i bon govern, i la imposició de les sancions previstes en funció del caràcter molt greu, greu o lleu de les infraccions comeses.

3.- Acreditació dels requisits Juntament amb el model oficial de sol·licitud (ANNEX), s’ha de presentar la següent documentació:

1. Acreditació de la representació en la qual es manifesta actuar, si s’escau.

2. Còpia de la llicència urbanística atorgada o de la comunicació prèvia urbanística presentada entre l’1 d’octubre de 2017 i el 30 de setembre de 2018.

3. Còpia de les factures de l’actuació específica a la façana, desglossada per partides.

4. Fotografies de la façana, abans i després de l’actuació.

5. Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

6. Declaració expressa responsable de les persones beneficiàries de la subvenció d’adequar la seva activitat als principis ètics i les regles de conducta establertes a l’article 55 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

4.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament La dotació total d’aquesta subvenció per l’exercici 2018 és de 15.000€, consignats a la partida pressupostària 18.05.15220.78002.“Subvencions rehabilitació de façanes”. L’import de la subvenció consistirà en: a) Un ajut de fins al 50% del cost d’execució (IVA exclòs) de les actuacions subvencionables.

b) Un ajut de fins al 100% de l’import de la taxa per a la tramitació de la comunicació prèvia urbanística o quantitat equivalent en el cas de llicència urbanística. La suma dels imports dels apartats anteriors no podrà superar, en cap cas, 2.500 euros per actuació subvencionada. La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència no competitiva amb publicitat i, en el cas de no haver-hi crèdit suficient per a cobrir totes les sol·licituds, l’import es prorratejarà entre totes elles.

5.- Sol·licitud, tramitació i pagament Els beneficiaris de la subvenció hauran de demanar la mateixa mitjançant la presentació d’una sol·licitud normalitzada, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits necessaris, davant de l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana (OAC) des del dia següent a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona fins al 30 de setembre del 2018. Si és necessari subsanar o completar la documentació aportada, es farà un requisit al sol·licitant concedint-li 10 dies per resoldre la sol·licitud, amb indicació de que en cas contrari, se’l tindrà per desistit i així es declararà i se’l notificarà. La instrucció del procediment correspondrà a l’Àrea d’Urbanisme i serveis tècnics, actuant com a instructor el tècnic d’urbanisme Constantí Bassets. Un cop avaluades les sol·licituds s’hauran de trametre a un òrgan col·legiat, integrat pel tècnic d’urbanisme Constantí Bassets, pel tècnic de serveis econòmics Josep Boixader Calderer i el regidor d’urbanisme Jordi Pallí Esteve, que emetrà un informe concretant el resultat de l’avaluació efectuada.

La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a l’Alcaldia que, amb la fiscalització prèvia per part d’Intervenció, resoldrà en un termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del termini de finalització de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini legitima a l’interessat per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de subvenció. Finalment, es procedirà al pagament de les subvencions per part de la Tresoreria municipal. Es perdrà el dret a l’atorgament de la subvenció en els següents supòsits:

a) Si les obres s’inicien abans de l’atorgament de la llicència o la comunicació de les obres.

b) En el supòsit que les obres executades no s’ajustin a les condicions establertes en la corresponent llicència municipal.

c) Si existeix un incompliment de qualsevol altre aspecte regulat a les bases o en la convocatòria. d) Si el cost dels treballs facturats s’allunyen substancialment dels de mercat. La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat amb l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes o bé impugnar-la directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en el termini de dos mesos. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.

Pintura Façana - Rehabilitació del edifici Empordà de Palamós Girona-pintors
Rebilitacio façana Empordà Realitzada per Girona Pintors

Rehabilitació façanes a Palamós – Rehabilitem la teva façana

Necessites pintar o rehabilitar la teva façana?

Contacta amb els millors professionals de la teva zona.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Us de cookies

Aquest lloc web Girona Pintors fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies,, premi l'enllaç per a més informació..plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Girona Pintors - façanes- Especialista amb SATE i Restauracio de façanes